Všeobecné obchodné podmienky

Tento  portál www.SABER.sk je primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov.

Predmetom predaja sú: alkoholické nápoje, destiláty  s obsahom alkoholu od 16 % do 70 %.

Prevádzkovateľ internetového obchodu: Beáta Janštová, Pestovateľská 19, 977 01  Brezno

Telefonická linka 0917784448, email: saberdistillery@gmail.com

Kontaktné údaje predávajúceho: Beáta Janštová Pestovateľská 19, 977 01  Brezno

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu č. 516431700004

 

I.
Objednávka  tovaru , uzatvorenie zmluvy

 1. Vyplnením  a odoslaním  formulára ( objednávky) na internetovej stránke predávajúceho zaslal kupujúci návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok vo všetkých bodoch, vrátane reklamačného poriadku.
 3. Po odoslaní objednávky zašle predávajúci  na e-mailovú adresu kupujúceho automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Potvrdenie o doručení nie je akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 4. Nutnou podmienkou pre akceptovanie elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári. Objednávka musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
  • názov odberateľa, fakturačnú adresu, adresu na doručenie zásielky,
  • kontaktné údaje na odberateľa – telefón, fax, e-mail
  • druh a množstvo objednaného  tovaru
  • spôsob platby
  • spôsob odberu – doručenia
  • u podnikateľských subjektov výpis z OR alebo ŽR, IČO, DIČ, IČ DPH a povolenie na predaj alebo distribúciu SBL, ak ním disponujú
 5. Kupujúci musí mať minimálne 18 rokov na nákup alkoholických nápojov!
 6. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.
 7. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 8. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.saber.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s Obchodnými podmienkami a ich prílohami . Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný e-mail kupujúceho. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť. Uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán.
 9. Kupujúci z krajín EÚ nakupujú s rešpektovaním právnych predpisov krajiny dodania. Predávajúci nemá žiadnu zodpovednosť v prípade , že kupujúci nakupuje v rozpore s platnou legislatívou.

 

II.
Podmienky dodania

 1. Kupujúci je povinný  na základe odoslanej a potvrdenej objednávky :
  a) prevziať objednaný tovar,
  b) zaplatiť za tovar dohodnutú cenu  predávajúcemu,
  c) pri jeho preberaní prekontrolovať neporušenosť obalu a aj samotný tovar.
  V prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme bez udania dôvodu, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Pri opakovanom neprebratí objednávky, predávajúci  prípadnú ďalšiu objednávku potvrdí k akceptácii  len po zaplatení ceny tovaru vopred na účet predávajúceho.
 2. Predávajúci je povinný na základe prijatej  a potvrdenej objednávky :
  a) dodať tovar zákazníkovi a to najneskor do 4 pracovných dní od potvrdenia objednavky, pokiaľ je tovar skladom
  b) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  c) spolu s tovarom   zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar,  návod na  obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.
 3. Predávajúci nezodpovedá za:
  a) oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou,
  b) oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
  c) za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou
  d) výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.
 4. Ak je na tovar vystavená zálohová faktúra, termín expedície tovaru je nasledujúci deň po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, s výnimkou platby na dobierku, kedy je tovar expedovaný nasledujúci deň po doručení záväznej objednávky a jej následnej akceptácii .
 5. V prípade pochybností o veku kupujúceho je kupujúci alkoholického nápoja povinný sa  preukázať predávajúcemu /doručovateľovi tovaru/, že dosiahol vek 18 rokov vierohodným dokladom ,  inak je predávajúci povinný odoprieť dodanie tovaru.
 6. V prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme bez udania dôvodu, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Pri opakovanom neprebratí objednávky, predávajúci  prípadnú ďalšiu objednávku potvrdí k akceptácii  len po zaplatení ceny tovaru vopred na účet predávajúceho.

 

III.
Platobné podmienky

 1. Kúpna cena za tovar uvedená na  internetovej stránke elektronického obchodu, prevádzkovaná  prevádzkovateľom- predávajúcim je uvedená vrátane Dane z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Kúpna cena nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné súvisiace  služby.
 2. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú uvedené v eurách.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny aj v prípade zmeny právnych predpisov, alebo zmeny cien od dodávateľov alebo výrobcov tovaru. Predávajúci je viazaný cenou v momente potvrdenia prijatia objednávky.
 4. Kúpnu cenu zaplatí  kupujúci vopred zvoleným spôsobom platby, ktorý si zvolí a vyznačí v objednávke – formulár:
  – prevodom na účet alebo platobnou kartou
  – dobierkou, pri prevzatí tovaru od kuriéra.
 1. Daňový doklad je zasielaný spolu s dodávkou tovaru.
 2. V prípade, ak nie je predávajúci schopný tovar dodať za určených podmienok a úhrada zálohovej faktúry už prebehla, predávajúci vráti celú kúpnu cenu kupujúcemu, spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.
 3. Ak kupujúci neuhradí zálohovú faktúru v lehote splatnosti, objednávka bude zrušená a zároveň zanikne obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
  • Poplatky za prepravu, balné sú nasledovné :
  • Kuriérska služba 123 Kuriér pri cene objednávky do 59,99 euro vrátane DPH:  5 euro € vrátane DPH.
  • –  Kuriérska služba Packeta pri cene objednávky do 59,99 euro vrátane DPH:  3,5 euro € vrátane DPH.
  •  Kuriérska služba 123 Kuriér pri cene objednávky nad 60 euro vrátane DPH: poštovné a balné neúčtuje.
 1. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi) v príprade zvolenej prepravnej spološnosti Packeta je dobierkový poplatok účtovaný vo výške 0,9 € vrátane DPH.  Poplatok za dobierku bude pripočítaný k cene objednaného výrobku. Pri zmene poplatku za dobierku zo strany prepravnej spoločnosti si predávajúci vyhradzuje právo upraviť cenu podľa aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti.
  Poštovné a balné podľa cenníka je platné len pre doručenie v rámci SR, pre iné štáty sa stanovuje po vzájomnom odsúhlasení so  zákazníkom.
  – Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 

IV.
Reklamácia tovaru

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku pri jej prevzatí a pri zistení poškodenia, musí za prítomnosti dopravcu vyhotoviť záznam o jeho poškodení. V prípade prevzatia tovaru aj napriek poškodeniu je spotrebiteľ povinný uviesť do záznamu , že preberá zásielku s výhradou. Za poškodenie zásielky počas dopravy nesie zodpovednosť prepravca.
 2. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu, po ukončení škodovej udalosti s dopravcom, poskytnutá primeraná zľava alebo náhradný tovar. Ak je zásielka v poriadku kupujúci podpisom preberacieho protokolu dopravcovi potvrdzuje, že zásielku prevzal úplnú a nepoškodenú.
 3. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim je v rozpore s kúpnou zmluvou / rozdiely v množstve, rozdiely druhu tovaru, či chyby tovaru/, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve.
 4. Reklamácie alebo sťažnosti možno zasielať na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci posúdi reklamáciu v zákonom stanovených lehotách.
 5. Predávajúci nezodpovedá za žiadne chyby tovaru, ktoré boli spôsobené úmyselným konaním kupujúceho, ktoré odporuje štandardnému prístupu k tovaru.

 

V.
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim a storno objednávky

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak
  – tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke a dodávané oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  – na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.
 4. Kupujúci musí urobiť Odstúpenie od zmluvy písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 . Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
 6. Odstúpením  od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho  sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 7. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 8. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
 9. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 10. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 11. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
 12. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 13. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
  – hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške,
  – náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 14. Možnosť odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje na nasledujúce prípady.  V zmysle  ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  – predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  – predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 15. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do času kým nebude tovar odovzdaný k preprave bez storno poplatku Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke. Storno objednávky nám zašlite na adresu saberdistillery@gmail.com, kde uveďte všetky detaily objednávky, ktorú chcete zrušiť.

 

VII.
Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

 

VIII.
Možnosť riešenia sporov alternatívne

Podľa zákona č.391/2015 Z.z.  o alternatívnych riešeniach sporov je možné riešiť spory so spotrebiteľom alternativne v zmysle nasledujúcich ustanovení zákona :

§ 3

(1) Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov uvedený v odseku 2 a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2.

(2) Orgánom alternatívneho riešenia sporov  pre tovar ponúkaný firmou Saber s. r. o. je Slovenská obchodná inšpekcia

 

(1) Alternatívne riešenie sporov je oprávnená viesť len fyzická osoba zapísaná v zozname (ďalej len „poverená fyzická osoba“).

(1) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

(2) Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 

Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Možnosť využiť alternatívne riešenie sporov upravuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 524/2013

 

 

 

Súčasťou obchodných podmienok je príloha č. 1 – vzor pre odstúpenie od zmluvy , ktorý je uvedený na nasledujúcej strane.

 

 

Spracovanie osobných údajov

 1. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa vydáva  v zmysle platných právnych predpisov SR a to v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
 2. Kupujúci prehlasuje , že súhlasí so spracovaním a využívaním osobných údajov v zmysle citovaného zákona  a to ( Meno a priezvisko, prípadne titul , iné kontaktné údaje uvedené zákazníkom, telefónne číslo pre doručenie kuriérskou službou, adresa elektronickej pošty pre potreby prijatia a potvrdenia objednávok , písomná a elektronická komunikácia so zákazníkom pre potreby vybavenia reklamácií,   adresa trvalého bydliska , adresa doručenia tovaru) za účelom :

– potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru

– doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.

– evidencia kupujúcich na účely vedenia ich užívateľských účtov

– meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska , prípadne iné údaje – fakturačné údaje, vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z.     o dani z pridanej hodnoty,

– evidencia  objednávok kupujúcich pre riešenie prípadných reklamácií

– so zasielaním informácií o novinkách a akciách na internetovom obchode www.saber.sk telefonicky alebo  prostredníctvom elektronickej pošty ak o túto službu má záujem kupujúci.

– prevádzkovateľ získava a používa a spracováva len tie údaje , ktoré sú potrebné v súvislosti s objednávkou kupujúceho a neposkytuje tieto údaje žiadnym tretím osobám ani spoločnostiam , ktoré spracovávajú databázy osobných údajov a ani ich nezverejňuje, okrem poskytnutia údajov štátnym  orgánom a orgánom miestnej samosprávy v prípade vykonávanej kontroly..

– kupujúci   je pri registrácií do internetového obchodu a objednávke povinný uviesť len pravdivé údaje ,

– kupujúci  sa zaväzuje , že v prípade zmien osobných údajov tieto oznámi prevádzkovateľovi najneskôr pri najbližšej objednávke

– kupujúci súhlasí aby údaje , ktoré poskytol pre účely doručenia boli poskytnuté subjektu , ktorý doručenie vykonáva

– Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. Prevádzkovateľ , Vami poskytnuté osobné údaje ,už nebude používať na marketingové účely.MyWorldGo